All served as 4pcs - Fresh slices of raw fish
92. Salmon Sashimi
£4.50
£4.50
93. Seared Salmon Sashimi
£4.75
£4.75
94. Tuna Sashimi
£5.50
£5.50
95. Seared Tuna Sashimi
£5.75
£5.75
96. Sea Bass Sashimi
£5.50
£5.50
97. Ocean 1
6pcs
  • 2pcs Salmon
  • 2pcs Tuna
  • 2pcs Sea Bass
Served on a bed of salad.
£7.95
£7.95
97. Ocean 2
6pcs
  • 2pcs Salmon
  • 1pc Tuna
  • 2pcs Seared Salmon
  • 1pc Seared Tuna
Served on a bed of salad.
£7.95
£7.95